Количка

0 артикула
Начало ДекорStrelitzia Nicolai - 25ltr. pots

Strelitzia Nicolai - 25ltr. pots

Цена: 60.00лв.

Strelitzia Nikolai - цъфтящи растения

Временно изчерпана наличност

Strelitzia Nicolai - 25ltr. pots
Strelitzia Nicolai - 25ltr. potsStrelitzia Nicolai - 25ltr. pots

Strelitzia Nicolai - H 180 - 200 cm

Сред ис­то­ри­и­те, ко­и­то гра­дят би­ог­ра­фи­я­та на стре­ли­ци­я­та, е и случка от сре­да­та на ХIХ век, ко­га­то юж­но­аф­ри­кан­с­ка де­ле­га­ция по­да­ря­ва на рус­ки­я цар Ни­ко­лай I рас­те­ние, из­вес­т­но ка­то "див ба­нан". Ек­зо­тични­ят уни­кат бил из­п­ра­тен в бо­та­ничес­ка­та гра­ди­на на Санкт Пе­тер­бург, къ­де­то цъф­нал през 1853 г. Ди­рек­то­рът на гра­ди­на­та се убе­дил, че то­ва е стре­ли­ция. По тра­ди­ци­я­та, съз­да­де­на от не­го­вия ко­ле­га Джо­у­зеф Банкс, той пос­ве­тил сво­е­то от­к­ри­тие на цар­с­т­ве­на осо­ба и на­ре­къл но­ви­я вид Strelizia nicolai в чест на цар Ни­ко­лай I. Осо­бе­но ин­те­рес­на е стре­ли­ци­я­та Ни­ко­лай. В при­ро­да­та е дос­та раз­п­рос­т­ра­не­на, осо­бе­но по оке­ан­с­ко­то крайб­ре­жие на Аф­ри­ка. Вън­ш­ност­та й е впечат­ля­ва­ща - мно­гочис­ле­ни­те 12-мет­ро­ви „ство­ло­ве" са увенчани с ог­ром­ни „шап­ки" от го­ле­ми на­ря­за­ни лис­та. Рас­те­ни­я­та при­личат на пал­ми за­ра­ди спус­ка­щи­те се лис­та. Цве­то­ве­те на ни­ко­ла­е­ва­та стре­ли­ция са съ­що та­ка ве­личес­т­ве­ни, как­то и са­мо­то рас­те­ние. Те са съб­ра­ни в го­ле­ми съц­ве­тия, ко­и­то имат ха­рак­тер­на­та за стре­ли­ци­я­та фор­ма. Пур­пур­но-си­ни­те лодчици-приц­вет­ни­ци дос­ти­гат дъл­жи­на 50 см, в тях се на­ми­рат три бе­ли чаше­листчета и си­ни венчелистчета. Та­зи стре­ли­ция, ос­вен че е кра­си­ва, е и по­лез­на. Мес­т­ни­те жи­те­ли пра­вят от су­хи­те й стеб­ла много здра­ви въ­же­та. Ос­вен то­ва не е от­ров­на, а се­ме­на­та й, ко­га­то са не­доз­ре­ли, са до­ри вкус­ни. По то­ва тя се раз­личава мно­го от сво­и­те „по­сес­т­ри­ми", ко­и­то имат от­ров­ни лис­та и цве­то­ве.

В при­ро­да­та ни­ко­ла­е­ва­та стре­ли­ция мно­го бър­зо се раз­п­рос­т­ра­ня­ва чрез мно­гоб­рой­ни­те си ко­ре­но­ви из­дън­ки по мес­та­та с бла­гоп­ри­я­тен за нея кли­мат и про­я­вя­ва ак­ти­вен рас­теж. Тя е мно­го ус­тойчива на за­су­ша­ва­не, но не обича рез­ки­те про­ме­ни на днев­ни­те и нощ­ни­те тем­пе­ра­ту­ри. Пред­почита по­вече ус­ло­ви­я­та на мор­с­ки­те и речни­те крайб­ре­жия.