Количка

0 артикула
Начало ДекорStrelitzia reginae - 10 ltr.

Strelitzia reginae - 10 ltr.

Цена: 35.00лв.

Strelitzia reginae. Кралска Стрелиция - цъфтящи възрастни растения

- 10 лтр. контейнери.

Студоустойчивост - 6.6С

Временно изчерпана наличност

Strelitzia reginae - 10 ltr.
Strelitzia reginae - 10 ltr.Strelitzia reginae - 10 ltr.

Би­ог­ра­фи­я­та на ед­но от най-не­о­бичай­ни­те цве­тя на пла­не­та­та - стре­ли­ци­я­та - е тяс­но свър­за­на с би­ог­ра­фи­и­те на мно­го зна­ме­ни­ти хо­ра. В ос­но­ва­та на та­зи за­бе­ле­жи­тел­на ис­то­рия стои един из­вес­тен ан­г­лийс­ки бо­та­ник - сър Джо­у­зеф Банкс. Не­го­ва пър­ва по­бе­да стaна­ло не­о­бичай­но ус­пеш­но­то пъ­те­шес­т­вие, ко­е­то той пред­п­ри­ел на 20-го­диш­на въз­раст с ко­ра­ба на Джеймс Кук. На 35 го­ди­ни вече бил пред­се­да­тел на Крал­с­ко­то научно об­щес­т­во и ос­та­нал на та­зи длъж­ност це­ли 42 го­ди­ни. Джо­у­зеф Банкс е съз­да­тел и на най-го­ля­ма­та ко­лек­ция от хер­ба­рии в Ан­г­лия. Той се за­ел и с под­дръж­ка­та на бо­та­ничес­ка­та гра­ди­на на при­я­те­ля си, крал Джордж III. Не­го­ви­те "лов­ци на рас­те­ния" пра­ща­ли в Лон­дон лис­та и жи­ви ек­зем­п­ля­ри от тро­пи­ци­те на Юж­на Аме­ри­ка, за да по­пъл­нят ек­зо­тична­та ко­лек­ция. Сред ед­но от най-ат­рак­тив­ни­те пре­жи­вя­ва­ния на Банкс е пъ­те­шес­т­ви­е­то с ко­ра­ба на Кук до нос Доб­ра На­деж­да, от­къ­де­то учени­ят се връ­ща с 500 но­ви не­поз­на­ти ек­зем­п­ля­ра. Сред тях е и ед­но мно­го ори­ги­нал­но рас­те­ние, ко­е­то мес­т­ни­те жи­те­ли на­ричали "жар-пти­ца". Екзотичното цвете стрелиция е известно и под името "райска птица". Това име е получило заради формата на удивителното си съцветие и невероятно съчетание от багри - ослепително ярки, оранжево-червени венчелистчета и сияещи лазурни чашелистчета.

В качеството на стайно растение разпространение е получила повече кралската стрелиция (Strelitzia regine). Студоустойчивост -6,6С

Растенията са в контейнери в цъфтежна възраст