Количка

0 артикула

Goldenberry - 1 ltr.

Цена: 5.00лв.

Physalis peruviana  - 6 -7 броя растения в контейнер.

Временно изчерпана наличност

Goldenberry - 1 ltr.
Goldenberry - 1 ltr.

Пе­ру­ан­с­ки­ фи­за­лис (Physalis peruviana) - мощ­но, доб­ре облис­те­но рас­те­ние с дреб­ни (6-12 г) пло­до­ве. Те са мно­го вкус­ни и с пре­въз­хо­ден аро­мат. Из­пол­з­ват се в пряс­но със­то­я­ние, пре­ра­бо­те­ни или ка­то из­су­ше­ни. Освен с отлични вкусови качества, физалисът може да се похвали и с лечебни свойства. Пло­до­ве­те са бо­га­ти на цен­ни за човеш­кия ор­га­ни­зъм ве­щес­т­ва. Това определя широката му употреба по света в пряс­но със­то­я­ние ка­то де­сер­тен плод, в пло­до­ви са­ла­ти, кок­тей­ли или пре­ра­бо­тен под фор­ма­та на со­со­ве, в кон­фи­тю­ри, ком­по­ти, ли­кьо­ри и раз­лични дру­ги на­пит­ки. Както пе­ру­ан­с­ки­ят, та­ка и мек­си­кан­с­ки­ят фи­за­лис се от­личават с бла­гоп­ри­ят­но­то за човеш­кия ор­га­ни­зъм съ­дър­жа­ние на въг­ле­хид­ра­ти, бел­тъчини, ор­га­нични ки­се­ли­ни (пре­дим­но ли­мо­но­ва), ви­та­ми­ни (пре­дим­но ви­та­мин С, В ком­п­лекс и ка­ро­тин), кал­ци­е­ви, маг­не­зи­е­ви, в осо­бе­но го­ле­ми ко­личес­т­ва фос­фор­ни, а съ­що и дру­ги ми­не­рал­ни со­ли. Много са про­фи­лак­тичните и лечеб­ни дейс­т­вия на фи­за­ли­са, които днес се използват в медицината. Ан­ти­сеп­тични­те свойс­т­ва на пло­до­ве­те са ши­ро­ко приз­на­ти и чес­то се пре­по­ръчват при въз­па­ле­ние на ди­ха­тел­ни­те ор­га­ни. Отварата от плодовете или чаят от листата на физалис са много полезни и широко се използват при ас­т­ма­тично бол­ни. Смя­та се, че пло­до­ве­те под­по­ма­гат прочис­т­ва­не­то на кръв­та и от­де­ля­не­то на ал­бу­ми­на от бъб­ре­ци­те. Чес­та­та им кон­су­ма­ция пред­паз­ва хра­нос­ми­ла­тел­на­та сис­те­ма от раз­ви­ти­е­то на вът­реш­ни па­ра­зи­ти, а съ­дър­жа­щи­те се в тях фла­во­ни­ди дейс­т­ват ус­по­ко­я­ва­що.

Повече за Физалиса тук http://gotvach.bg/n7-34587-%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81